Scenario gebiedsvisie bekend

Hoe ziet de toekomst voor het gebied De Ruilverkaveling in De Kwakel eruit? Heeft tuinbouw in het gebied nog toekomst en welke andere functies kunnen en mogen dan eventueel? Het antwoord op deze vragen staat centraal in de gebiedsvisie die op dit moment wordt opgesteld. Dat doen we als gemeente niet alleen, maar samen met eigenaren, bewoners en gebruikers uit het gebied en betrokken organisaties, zoals LTO. De afgelopen maanden hebben we dan ook in beeld gebracht hoe zij tegen het gebied aankijken. Het resultaat is een schat aan informatie om de gebiedsvisie mee op te stellen en af te ronden. Om dit te kunnen doen heeft het college van Burgemeester en wethouders een noodzakelijke keuze voor de toekomst van het gebied gemaakt.

Op deze pagina praten we u graag bij over de ontwikkelingen rond de gebiedsvisie. We begrjpen het als u na het lezen nog vragen heeft. Daarom leest u onderaan de pagina meer over hoe u zich kunt aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst op dinsdagavond 20 april. 

Toekomst van het gebied

In 2018 zijn we opnieuw begonnen met het opstellen van deze gebiedsvisie. Voor het (glas)tuinbouwgebied in De Kwakel is een toekomstvisie namelijk niet gemakkelijk op te stellen. Niet voor niets is het gebied in de Ruimtelijke Visie van Greenport Aalsmeer aangemerkt als ‘tuinbouwgebied met maatwerkopgave’. Dit betekent dat er samen met betrokken partijen onderzoek wordt gedaan naar de toekomst van het gebied. En dat is precies waar we mee aan de slag zijn gegaan: het zoeken naar een balans tussen het behouden van het tuinbouwkarakter en economische mogelijkheden voor eigenaren, bewoners en gebruikers. Duidelijke keuzes moeten ook helder maken welke functies er wel en welke niet kunnen in het gebied.

De gebiedsvisie: balans tussen behoud en economische mogelijkheden

We hebben in dit traject meerdere malen om uw mening, reactie en input gevraagd. Daaruit kwamen meerdere richtingen naar voren. Het gebied als transformatiegebied aanduiden kon in eerste instantie op veel draagvlak rekenen. Maar ook de potentie voor de (glas)tuinbouw in het gebied kwam tijdens ons onderzoek naar voren. Bij het in beeld brengen van deze potentie hebben we gekeken naar de nu zittende ondernemers, de uitbreidingsmogelijkheden voor tuinbouwondernemers, de mogelijkheden voor nieuwe vestigers en naar de ‘exit strategie voor bestaande ondernemers. Uiteindelijk hebben we samen met Glastuinbouw regio Aalsmeer besloten om het gebied te splitsen in een Tuinbouwgebied en een Transformatiegebied. Deze splitsing is op onderstaande kaart aangegeven.

 

Het tuinbouwgebied
In het tuinbouwgebied bevinden zich meerdere tuinbouwondernemers. Een groot deel van deze bedrijven heeft een duurzame toekomst in dit gebied en willen er dan ook blijven ondernemen. Het gaat dan met name om bedrijven die seringen, Ilex en Viburnum produceren. De teelt hiervan vindt voornamelijk buiten plaats en de producten worden in een kas ‘in bloei getrokken’. Het gebied De Ruilverkaveling is qua grondsoort en verkaveling uitstekend geschikt voor deze niche teelten. Zo is de grond in intensieve glastuinbouw-gebieden (zoals het kernglastuinbouwgebied in De Kwakel) voor deze teelten niet alleen minder geschikt, maar ook te duur. Daarnaast is de energiebehoefte en CO2-behoefte bij deze teelten beperkt. De noodzaak voor collectieve voorzieningen zoals die in De Kwakel worden ontwikkeld, is er dus niet. Door de verkaveling is het gebied bovendien ideaal voor bedrijven die op kleinere en meer extensieve schaal produceren. Kortom, het tuinbouwgebied heeft een hele specifieke positionering.

In het tuinbouwgebied zetten we dan ook in op het beschermen, behouden en stimuleren van actieve tuinbouw. Andere functies zijn niet mogelijk. Eigenaren van percelen die gestopt zijn of willen stoppen, kunnen hun perceel verkopen of verhuren aan een tuinder uit of van buiten het gebied. De omzetting van bedrijfswoning in burgerwoning is hier niet mogelijk. Tegen functies die niet passen bij de gebiedsvisie, zal handhavend worden opgetreden.

Het transformatiegebied
Voor de transformatiezone vragen we de Provincie om de aanduiding ‘Glastuinbouwconcentratiegebied’ te laten vervallen. Dit betekent niet dat nog actieve tuinders hun tuinbouwactiviteiten moeten stoppen. Zij kunnen deze nog steeds ongehinderd voortzetten. Maar ook andere kleinschalige functies zijn in dit gebied mogelijk. Voor het voorste deel van de percelen (het zogenaamde ‘erf’ met bebouwing) kunt u dan denken aan bijvoorbeeld logies, Bed & Breakfast, kinderopvang of zorgboerderij. Bij het achterste deel (zonder bebouwing) aan onder andere een boomgaard, wijngaard of een pluk-, beelden-, thee- of speeltuin en natuur. Tot slot kan in dit deel van het gebied de bedrijfswoning worden omgezet in een burgerwoning. En ook voor dit deel van het gebied geldt dat handhaving wordt ingezet voor activiteiten die niet passen in de gebiedsvisie.

Voor het omzetten van verouderde (glas-)tuinbouwbedrijven naar andere functies, kan de Uithoornse werkwijze van de Ruimte voor Ruimteregeling worden gebruikt. Als dat nodig is, kunnen via deze werkwijze met de bouw van compensatiewoningen financiële middelen worden gegenereerd om saneringen te financieren. Voor verevening van kosten en opbrengsten zal een apart gebiedsfonds worden ingesteld. Eind vorig jaar heeft de Provincie Noord-Holland de Ruimte voor Ruimteregeling uit de provinciale verordening geschrapt. Op dit moment vindt nog overleg plaats om de Uithoornse werkwijze met een vereveningsfonds alsnog mogelijk te maken. Wij gaan er voorlopig van uit dat dat gaat lukken. Mocht dit niet zo zijn, dan zullen we een andere werkwijze voor transformatie moeten inzetten. We verwachten dat we hier voor de afronding van de gebiedsvisie duidelijkheid over hebben.

Niet in de visie: centrale woningbouwlocatie en sportvelden

Er is tijdens het traject ook gesproken over een centrale compensatielocatie Ruimte voor Ruimte ten noorden van Halfweg.  Door het opsplitsen van het gebied wordt het Transformatiegebied kleiner en neemt het aantal benodigde woningen om Ruimte voor Ruimte-locaties te financieren af. Een centrale woningbouwlocatie is daardoor niet meer haalbaar. Verder is in december 2019 overwogen de sportvelden uit De Kwakel naar dit gebied te plaatsen. Inmiddels is duidelijk dat dit niet haalbaar is. Daarom komt deze verplaatsing ook niet terug in de gebiedsvisie.

Hoe ziet de toekomst voor het gebied De Ruilverkaveling in De Kwakel eruit? Heeft tuinbouw in het gebied nog toekomst en welke andere functies kunnen en mogen dan eventueel? Het antwoord op deze vragen staat centraal in de gebiedsvisie die op dit moment wordt opgesteld. Dat doen we als gemeente niet alleen, maar samen met eigenaren, bewoners en gebruikers uit het gebied en betrokken organisaties, zoals LTO. De afgelopen maanden hebben we dan ook in beeld gebracht hoe zij tegen het gebied aankijken. Het resultaat is een schat aan informatie om de gebiedsvisie mee op te stellen en af te ronden. Om dit te kunnen doen heeft het college van Burgemeester en wethouders een noodzakelijke keuze voor de toekomst van het gebied gemaakt. Op deze pagina praten we u graag bij over de ontwikkelingen rond de gebiedsvisie.

Informatiebijeekomst

Als u als eigenaar, bewoner of gebruiker naar aanleiding van het bovenstaande vragen heeft, begrijpen wij dat. Daarom organiseren wij op dinsdag 20 april om 19.30 uur een digitale bijeenkomst om uw vragen te beantwoorden en de visie toe te lichten. Zowel de gemeente als Glastuinbouw regio Aalsmeer zullen bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Wilt u zich aanmelden voor de digitale bijeenkomst? Dat kan door te mailen naar ruilverkaveling@uithoorn.nl of door u eenvoudig op te geven via het aanmeldformulier.
 

Wat gebeurt er nu verder?

Nu deze keuze is gemaakt, kunnen we de conceptgebiedsvisie afronden. Zodra het college van Burgemeester en Wethouders besluit akkoord te gaan met deze conceptvisie, wordt deze ter inzage gelegd. U krijgt dan de mogelijkheid om een inspraakreactie in te dienen. Waar mogelijk passen we de conceptvisie op basis van deze inspraakreacties aan. Alle ingekomen reacties worden samen met de reactie van de gemeente gebundeld in een inspraaknota. Deze inspraaknota is één van de bijlagen van het raadsvoorstel voor de gebiedsvisie.
 

Over

Uithoorndenktmee.nl  is een initiatief van de gemeente Uithoorn.

Niet alle projecten staan op deze website kijk voor meer projecten op www.uithoorn.nl

Meedenken

Op deze site kunt u meedenken over projecten in de  Uithoorn en De Kwakel.

 

 

Spelregels

Iedereen mag meedoen op het forum. We hebben wel een aantal spelregels. Lees meer.

 

Contact

Contact
Privacy

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.